• Issue 2 no 1, 2022
    Vol 2 No 1 (2022)

    Publikasi Issue Volume 2 No 1, tahun 2022 Universitas Widya Kartika Surabaya

    ISSN : 2339-1626